Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft februari 2015

Sverige topp tre i vindkraftsutbyggnad

Sveriges snabba utbyggnad av vindkraft fortsätter. Under förra året ökade den installerade effekten med 1 050 MW vilket placerade Sverige på tredje plats i EU, bakom Tyskland och Storbritannien. Vindkraften är också det kraftslag som växer snabbast i EU och stod förra året för 44 procent av ny effekt. Vind- och solkraft stod tillsammans för över 73 procent av all ny effekt i EU under 2014.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, statistik EWEA, statistik GWEC

Vindkraften fortsätter att öka

Fram till och med 2018 förväntas vindkraftsproduktionen öka från dagens 12 TWh till cirka 19 TWh. Samtidigt minskar investeringstakten och utbyggnaden för 2015 ser ut att bli den lägsta på flera år, visar branschorganisationen Svensk Vindenergis senaste prognos.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, prognos

Ny vägledning ska underlätta bedömning av vindkraftsärenden

Kommunernas process för att bedöma vindkraftärenden kan bli både snabbare och mer förutsägbar genom en mer enhetlig hantering av det kommunala vetot. Den slutsatsen drar arbetsgruppen bakom en ny vägledning om miljöbalkens regler om kommunal tillstyrkan.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020

Regeringen har, i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015, aviserat en ambitionshöjning till 2020 för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatssystemet. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att målet för den elcertifikatsmarknad som är gemensam med Norge måste höjas från 26,4 terawattimmar till 28,4 terawattimmar.

Källa: Promemoria Regeringen

Redovisning av uppdrag rörande ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet

Energimyndigheten redovisar förslag till justeringar av gällande kvotkurva för att möjliggöra den aviserade ambitionshöjningen. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Effektivare maskindelsproduktion

Tillsammans med flera andra från industrin ska Franhofer Institute for Machine Tools and Forming IWU ska bygga en preliminär prototyp av stora växlar till vindkraftverk, och göra dem mer resurseffektiva.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter

Prognoser för nedisning av vindkraftverk nu möjligt

Nu kan vindkraftsproducenter få prognoser över risk för nedisning av vindkraftverk presenterat på en karta. Det är viktigt för att bedöma produktionsläget det kommande dygnet. Tjänsten är resultatet av flera års forskning om vindkraft i kallt klimat.

Källa: Artikel SMHI

Flera viktiga vägval för framtidens energisystem

Rapporten “Vägval och utmaningar för energisystemet” ger nya perspektiv på energisystemen. Med den som grund vill Energimyndigheten gärna se fler som deltar i samtalet om framtidens hållbara energisystem. – Med den här rapporten vill Energimyndigheten bredda energisamtalet i samhället, säger Mattias Haraldsson, projektledare för utredningen Energisystemet efter 2020.

Källa: Rapport Energimyndigheten

Genomförande av offshoredirektivet

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG (offshoredirektivet). Förslagen syftar till att genomföra direktivet i de delar som krävs av en medlemsstat som inte har prospektering eller utvinning av olja eller gas till havs inom sin jurisdiktion och inte planerar att ge tillstånd till detta. I lagrådsremissen föreslås att det införs en ny lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

Källa: Lagrådsremiss Regeringen

Kommentar: Vindkraftverk inte ska betraktas som en avsiktlig störning eller avsiktligt dödande av fåglar

Mark- och miljööverdomstolen har i två olika mål klargjort hur bestämmelserna om fridlysning av fåglar i 4 § artskyddsförordningen ska tillämpas på vindkraft (Mark- och miljööverdomstolens domar 2014-12-22 i mål M 2920-14 och M 4937-14).

Källa: Sammanfattning Svensk Vindenergi, kommentar till domarna, dom M 2920-14, dom M 4927-14

Debatt: Förnybar energi både billig och leveranssäker

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Göteborgsposten.

Det finns ingen konflikt mellan förnybar energi å ena sidan och konkurrenskraft och leveranssäkerhet å andra sidan. Tvärtom har Sverige bland de bästa förutsättningarna i Europa att fortsätta bygga ut förnybar energi, skriver Charlotte Unger, Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi

Slutreplik: Svenskt Landskapsskydd har fel om vindkraften

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi i slutreplik.

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman hävdar i en replik (den 4 februari) åter igen att vindkraften särbehandlas, att subventionerna kommer att öka med 60 procent och att vi gör bäst i att isolera Sveriges elsystem från omvärlden. Påståenden som inte stämmer med verkligheten.

Källa: Artikel FSL, replik Svensk Vindenergi, replik FSL, slutreplik Svensk Vindenergi

Vind 2015 – Waterfront Stockholm

Du har väl blockat dagarna den 4-5 november för Vind 2015? Om inte gör det nu. Snart kommer en inbjudan och också möjlighet till att boka monter.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top